Missie


Stichting Landelijk Netwerk HB-HO heeft in het kader van inclusie en studiesucces als missie om hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs op maat te laten studeren en begeleiding te bieden, ter bevordering van welzijn, professionele ontwikkeling en studiesucces. Daarnaast wil het netwerk kennis van en begrip voor hoogbegaafde studenten bevorderen.

 

Visie


Om het welzijn, de persoonlijke ontwikkeling en het studiesucces van hoogbegaafde studenten op maat te kunnen begeleiden, is het noodzakelijk om draagvlak te creëren en deskundigheidsbevordering te stimuleren bij alle teams die betrokken zijn binnen het hoger onderwijs, zoals docententeams, decanen, managementteams, beleidsmakers, studieloopbaancoaches en studieadviseurs.

 

Het signaleren en erkennen van hoogbegaafde studenten vereist professionalisering. Middels workshops, webinars, studiedagen, trainingen en het delen van good practices, draagt HB-HO hier aan bij.

 

HB-HO zet zich in om zelfregulatie en zelfkennis van de studenten te versterken. Door positieve approach wil zij hen motiveren, en bijdragen aan het ontwikkelen  van het zelfbeeld, persoonlijke kwaliteiten, en het vinden van aansluiting bij studiegenoten.

 

Een aantal hb studenten ervaren binnen hun opleiding dat ze cognitief niet uitgedaagd worden, en ondervinden o.a. daardoor demotivatie, problemen binnen de executieve functies, uitstelgedrag, faalangst of perfectionisme welke leiden tot studievertraging of studieuitval. Daarom is het een van de doelen van HB-HO om expertise te ontwikkelen en aan te bieden aan medewerkers van onderwijsinstellingen, zodat er beter aangesloten wordt bij de talenten en opleidingsbehoeften van deze studenten. Daarmee voorkomen we uitval, en gaan talenten niet verloren, maar komen juist tot hun recht.

 

Het verrijken van het curriculum van lerarenopleidingen en opleidingen, verwant aan onderwijs en hoogbegaafdheid (zoals de opleidingen psychologie, pedagogiek en orthopedagogiek, etc.) is tevens een doel, opdat deze studenten zelf beter begeleid worden, en zij hun toekomstige leerlingen of cliënten op maat kunnen begeleiden.

 

HB-HO heeft daarnaast als doel onderzoek naar hoogbegaafdheid in relatie tot hoger onderwijs te stimuleren en ondersteunen, informatie hierover te delen en te verspreiden.

 

Om bovenstaande doelen te bereiken is een samenwerkingsverband tussen hogescholen en universiteiten en andere betrokken instellingen en stichtingen gewenst.